És una notícia molt esperada i important. Podrem ser reconeguts com a voluntaris actius i no sempre només com a persones destinatàries de les accions d’altres persones voluntàries. Tots som importants i cadascú podrà desenvolupar activitats de voluntariat segons les seves possibilitats i interessos.

LA NOVA LLEI DEL VOLUNTARIAT RECONEIXERÀ EXPRESSAMENT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

Escrit per ELENA SUBIJANA / 12 agost 2014

La nova Llei estatal del Voluntariat, que es troba en fase d’avantprojecte a hores d’ara, reconeixerà expressament la figura de la persona amb discapacitat com AGENT ACTIU de voluntariat.

Amb aquest reconeixement explícit, plantejat pel CERMI i incorporat al text de la iniciativa, “s’atorga carta de naturalesa legal a la posició activa que les persones amb discapacitat han de tenir en les activitats de voluntariat, superant concepcions antigues en les que aquestes només eren destinatàries de l’acció voluntària d’altres, però no agents”.

Així, en l’article 9 de l’avantprojecte de Llei, dedicat a la regulació de les persones voluntàries, es garanteix el dret de les persones amb discapacitat “a la igualtat d’oportunitats i de tracte, de manera que les persones voluntàries amb discapacitat puguin exercir en igualtat de condicions respecte de la resta de les persones voluntàries els drets i deures que els corresponguin d’acord amb aquesta Llei eradicant qualsevol possible forma de discriminació”.

Prèviament, en aquest mateix article, la nova llei disposa que el consentiment per a “la incorporació de les persones amb discapacitat a l’entitat de voluntariat, la informació i formació i les activitats que se’ls encomanin s’hauran de dur a terme en formats adequats i d’acord amb les seves capacitats i circumstàncies personals, seguint les pautes marcades pels principis d’accessibilitat universal i disseny per a tothom, de manera que els resultin, usables i comprensibles”.
Fonts: Discapnet i Autisme Madrid